nieuwe ouders

De kenmerken van Rennevoirt op een rij.
Zo weet u waarvoor u kiest.

Tangent
Rennevoirt wordt bestuurd door de Stichting Tangent.
Een schoolbestuur, waartoe ook de St. Caeciliaschool en Berkeloo uit Berkel-Enschot en een aantal scholen uit de omgeving behoren. Scholen van Tangent zijn vrij om hun eigen onderwijskundig beleid te voeren. Voor meer informatie over Tangent zie
www.tangent.nl.

Schooltijden en vakanties 
De kinderen gaan dagelijks naar school
van 8.30u  tot 14.30u.
Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.
De groepen 3 t/m 8 hebben op woensdag tot 12.15u les.

De kleuters zijn op woensdag de gehele dag vrij.
Er zijn geen losse vrije vrijdagmiddagen voor de kinderen van groep 1 t/m groep 4. Vanaf groep 3 gaan de kinderen de gehele week naar school.

De vakanties sluiten aan bij het voortgezet onderwijs. 
Voor een actueel overzicht zie: schoolgids

Ouders en de school
Wij vinden het heel belangrijk dat ouders goed worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind(eren).
  • twee keer per jaar krijgen de kinderen een schriftelijk (digitaal) verslag;
  • minimaal twee maal per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind;
  • ouders kunnen tussentijds altijd een afspraak maken voor een gesprek;
  • in elke groep wordt jaarlijks een informatieavond gehouden in het begin van het schooljaar;
  • De nieuwsbrief Tussenvoirtje informeert ouders over allerlei actuele schoolzaken. 

Veel ouders zijn actief binnen de school; als lid van de ouderraad (OR) of de medezeggenschapsraad (MR), als klassenouder of als hulpouder. Samen met de ouderraad organiseren wij jaarlijks een algemene informatieavond rond een actueel thema.

Overzichtelijk
Rennevoirt is de kleinste school in Berkel-Enschot. En dat blijven we, omdat we het belangrijk vinden dat we de kinderen en hun ouders kennen. We willen samen met de gehele school activiteiten kunnen ondernemen en vieringen houden.

Doordat we in stamgroepen werken staan leerkrachten er niet alleen voor. Samen geven zij als bouw inhoud aan het onderwijs en verdelen zij de taken. In de bouwvergadering bespreken zij met elkaar ontwikkelingen van kinderen, de zorg en het aanbod. Daarbij maken we gebruik van elkaars specifieke kwaliteiten. Want goed onderwijs geef je samen.

De leerlingenzorg is een van de sterke kanten van Rennevoirt. Gespecialiseerde leerkachten worden ingezet, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten, als extra zorg nodig is.

Algemene grondslag
Rennevoirt is een school op algemene grondslag.
Dat betekent dat er geen voorkeur is voor een specifiek geloof. Een belangrijk element binnen onze activiteiten is burgerschap. Naast zorgen voor de ander komen ook sociaal-culturele verschijnselen, zoals ruzie, verdriet, samenwerken, blijdschap aan bod. Vieringen nemen op onze school een belangrijke plaats in. 

Het doel van onze school
In het schoolplan van Rennevoirt (is te downloaden) wordt aangegeven hoe we het onderwijs vormgeven. Met ons onderwijs willen we bereiken dat kinderen:

  • inzicht, vaardigheden en kennis verwerven;
  • goed leren omgaan met gevoelens;- anderen leren waarderen;
  • contacten met anderen leren aangaan en onderhouden;
  • groeien naar zelfstandigheid;
  • creativiteit ontwikkelen.

De organisatie van het onderwijs
Rennevoirt werkt met stamgroepen. De kleuters van groep 1 en 2 zitten bij elkaar de klas. Dat is op veel scholen zo.
In de middenbouw zitten kinderen van groep 3, 4 en 5 samen in een klas.
In de bovenbouw geldt dat voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8.
Waarom een stamgroep? Zo ontstaat er een sociaal klimaat, waarin het vanzelfsprekend wordt dat kinderen elkaar helpen en van elkaar leren. 

Vanaf groep 3 gaat de nadruk steeds meer liggen op het opdoen van inzicht, kennis en vaardigheden. Alle kinderen maken gebruik van moderne onderwijsmethodes en de computer. Voor gymnastiek kunnen we beschikken over een vakleerkracht. 
Rennevoirt staat bekend om haar prettige, kindgerichte sfeer en een uitnodigend karakter van het onderwijs.
Met het dag-, week- en jaarprogramma hebben we een goede afwisseling tussen momenten van leren, werken en rust.

Voorzieningen
Rennevoirt is een brede school met goede voorzieningen. Ze heeft een eigen Peuteropvang en de BSO op deze locatie wordt verzorgd door Partou. Onlangs is Tangent, het bestuur waar Rennevoirt onder valt, gefuseerd met de Kinderopvanggroep. Deze verzorgt onder andere de BSO op de locaties De Roomley in Udenhout en De Drieburcht in Tilburg.

 

Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.