MR

Op Rennevoirt maken team en ouders samen onderwijs.
De MR is orgaan om ontwikkelingen met elkaar te bespreken.
Ouders en teamleden voeren 6 keer per jaar overleg met de directie.
De data zijn opgenomen in de schoolkalender.


Jenaplanschool "Rennevoirt" valt onder stichting Tangent dat nog 16 andere scholen in Midden Brabant bestuurt. In de praktijk overlegt de MR met de directeur die is gemachtigd als vertegenwoordiger van het Bestuur. De MR praat niet alleen mee maar geeft ook adviezen en beslist mee. Over bepaalde zaken heeft de MR (of het ouder- of leerkrachten-deel ervan) medebeslissingsrecht, zoals over onderwijskundige doelstellingen (Jenaplan), schoolwerkplan, schoolreglement, activiteitenplan, beleid over ouderparticipatie, formatieplan, regels over veiligheid en gezondheid en over de bestemming van de ouderbijdrage. Als de MR medebeslissingsrecht heeft, kan het Bestuur geen besluiten nemen zonder instemming van de MR.    
Over alle andere zaken die de school aangaan mag de MR alleen adviseren. Ook een advies van de MR moet het Bestuur terdege in overweging nemen. Bij een eventueel conflict tussen Bestuur en MR wordt de kwestie aan een geschillencommissie voorgelegd. Het Bestuur moet altijd binnen drie maanden reageren. In feite zijn er zoveel dingen waarover de MR zich kan buigen dat de MR een werkplan opstelt waarin een keuze wordt gemaakt wat de belangrijkste onderwerpen zijn om energie in te stoppen.    
Voor gemeenschappelijke punten die alle bij Tangent aangesloten basisscholen raken is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Twee leden van de MR van Jenaplanschool "Rennevoirt” zijn lid van deze GMR.  
De MR is dus de officiële spreekbuis van de ouders richting schoolbestuur. In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van het personeel, met ieder hun eigen bevoegdheden. De zetelverdeling tussen ouders en personeel is altijd fifty-fifty. De MR van Jenaplanschool "Rennevoirt" bestaat sinds enige tijd uit 8 leden. Zodra er een of meer leden aftre(e)d(t)en worden ouders en/of personeelsleden opgeroepen zich aan te melden als kandidaat-lid voor de MR. Bij meerdere kandidaat-leden wordt door middel van een heuse verkiezing onder de ouders en/of personeelsleden bepaald wie toetreedt tot de MR.   
De MR houdt de ouders op verschillende manieren op de hoogte. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn te raadplegen op de website van de MR. Belangrijke zaken worden per nieuwsbrief gemeld. Uiteraard kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de leden van de MR of een mail sturen naar het secretariaat:tineke.laupman@tangent.nl


De Mr heeft een huishoudelijk reglement,
die kunt u lezen via onderstaande link:
huishoudelijk reglement
 


Klik hier om het nieuwsarchief te bekijken.

Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.